Aby zdobyć jeden z 2 egzemplarzy książki "Seksuolożki 2 - Nowe rozmowy" należy wypełnić zadanie konkursowe:

Napisz w kilku zdaniach, jak wyobrażasz sobie przebieg wizyty w gabinecie specjalisty od seksuologii?

Na wasze odpowiedzi oczekujemy do niedzieli, 13 września do godziny 20:00. Wyniki konkursu ogłosimy w poniedziałek 14 września.

REGULAMIN KONKURSU

„Seksuolożki 2”

 

 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem Konkursu jest Społeczny Instytut Wydawniczy Znak Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (kod: 30-105) przy ul. Kościuszki nr 37, KRS 0000064794, zwana dalej „Organizatorem”.

 2. Konkurs jest organizowany na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, za pośrednictwem serwisu strony internetowej: https://www.facebook.com/nieczytasz/

 3. Konkurs organizowany jest w celu promocji działalności wydawniczej Organizatora/promocji książki pt. „Seksuolożki 2 – Nowe rozmowy”.

 4. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

§ 2. UCZESTNICY KONKURSU

 1. Konkurs jest otwarty dla osób fizycznych z wyłączeniem pracowników oraz osób pozostających w stosunku zlecenia lub w innym stosunku prawnym z Organizatorem, do którego stosuje się przepisy o zleceniu oraz członkowie rodzin wskazanych osób, do drugiego stopnia pokrewieństwa.

 2. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie.

§ 3. ZADANIE KONKURSOWE

 1. Aby wziąć udział w konkursie, każdy uczestnik powinien wykonać Zadanie konkursowe polegające na: napisaniu w kilku zdaniach , jak wyobrażasz sobie przebieg wizyty w gabinecie specjalisty od seksuologii?, (odpowiedzi na zadanie konkursowe należy przesyłać mailem w okresie od momentu ogłoszenia konkursu do niedzieli 13 września 2020, do godziny 20:00; odpowiedź powinna składać minimum z 200 wyrazów i powinna zostać przesłana w formie pliku PDF, DOCx lub ODT; adres mailowy nieczytasz@nieczytasz.pl, w temacie wiadomości należy wpisać „Seksuolożki 2”) opis zadania/warunki udziału w konkursie/sposób zgłoszenia pracy konkursowej).

 2. Zadanie konkursowe można zgłaszać w okresie od dnia 9.09.2020 do 13.09.2020 roku do godz. 20.00.

 3. Jeden uczestnik może zgłosić do Konkursu tylko jedno Zadanie konkursowe.

 4. Zadania konkursowe niespełniające wymagań określonych w Regulaminie nie biorą udziału w Konkursie.

§ 4. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

 1. Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 14 września 2020

 2. Konkurs zostanie rozstrzygnięty przez jury wyłonionym przez Organizatora.

 3. Jury przy ocenie Zadania konkursowego będzie brało pod uwagę: oryginalność w podejściu do zadania oraz jakość wykonania.

 4. Rozstrzygnięcie konkursu zostanie ogłoszone na stronie internetowej Organizatora, w miejscu w którym zostało zamieszczone ogłoszenie o konkursie.

 5. Nagrodzone osoby przesyłają Organizatorowi skan lub dobrej jakości fotografię wypełnionego i podpisanego formularza dla zwycięzców stanowiącego załącznik do Regulaminu w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu. Niewysłanie formularza, lub wysłanie formularza nieuzupełnionego w całości uniemożliwia Organizatorowi wysyłkę nagrody. Jeśli Organizator nie otrzyma skanu/fotografii formularza lub będzie on zawierać braki, Organizator może przyznać nagrodę innemu uczestnikowi.

§ 5. NAGRODY

 1. Organizator przewiduje przyznanie następujących nagród:

Miejsce w konkursie

Opis nagrody

Nagroda główna

1 egzemplarz książki pt. „Seksuolożki 2 – nowe rozmowy” autorstwa Marty Szarejko

39,99 zł

Nagroda główna

1 egzemplarz książki pt. „Seksuolożki 2 – nowe rozmowy” autorstwa Marty Szarejko

39,99 zł

 

 1. Nagrody rzeczowe zostaną przesłane za pośrednictwem kuriera lub poczty  na adres wskazany w formularzu dla zwycięzców lub przekazane uczestnikom osobiście w siedzibie Organizatora.

 2. W razie nieodebrania nagrody przez uczestnika jury konkursowe może przyznać tę nagrodę innemu uczestnikowi spełniającego warunki niniejszego regulaminu.

§ 6. LICENCJA

 1. Z chwilą zgłoszenia Zadania konkursowego Uczestnik udziela Organizatorowi licencji niewyłącznej na korzystanie z tego Zadania konkursowego na następujących polach eksploatacji:

 1. utrwalanie oraz zwielokrotnianie Zadania konkursowego jakąkolwiek techniką, w szczególności cyfrową, drukarską i reprograficzną oraz sporządzanie egzemplarzy na wszelkich znanych nośnikach;

 2. publiczne wykonanie, wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie, nadawanie i reemitowanie, w całości lub we fragmentach, za pomocą wizji lub fonii przewodowej lub bezprzewodowej przez stację naziemną oraz za pośrednictwem satelity, udostępnianie w telewizji interaktywnej, cyfrowej, a także publicznego udostępniania Zadania konkursowego w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym (Internet), w tym odpłatne i nieodpłatne udostępnianie za pośrednictwem sieci informatycznych;

 3. wykonywanie zależnego prawa autorskiego tj. opracowania Zadania konkursowego.

 1. W zakresie wskazanych pól eksploatacyjnych Organizator może korzystać z Zadania konkursowego w całości lub we fragmentach, a także w celach promocyjnych i reklamowych.

 2. Uczestnik zezwala Organizatorowi na udzielanie sublicencji na korzystanie z Zadania konkursowego w zakresie określonym powyżej.

 3. Licencja udzielana jest na czas nieoznaczony.

 4. Wysyłając Zadanie konkursowe Uczestnik oświadcza i potwierdza, że jest on jego wyłącznym twórcą oraz przysługują mu do niego autorskie prawa majątkowe. Uczestnik oświadcza również, że uzyskał zgodę osób, których wizerunki zostały utrwalone w Zadaniu konkursowym, na nieodpłatne rozpowszechnianie ich wizerunku.

 5. Uczestnik może bez ograniczeń korzystać z Zadania konkursowego.

§ 7. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych jest Społeczny Instytut Wydawniczy ZNAK Sp. z o.o. (KRS 0000064794), adres: ul. Kościuszki 37, 30-105 Kraków, z którym kontaktować można się poprzez e-mail: rodo@znak.com.pl.

 2. Dane Uczestników będą przetwarzane w celach: przeprowadzenia Konkursu (podstawa prawna: niezbędność dla realizacji Konkursu), archiwizacji oraz dochodzenia roszczeń lub obrony własnych praw (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes administratora, który może być realizowany również po zakończeniu Konkursu. Z tego powodu dokumenty związane z Konkursem podlegają archiwizacji).

 3. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora: w zakresie usług księgowych, podmiotów świadczących na rzecz Organizatora usługi promocyjne,  usług kurierskich/pocztowych.

 4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres: 1) 14 dni od dnia rozstrzygnięcia Konkursu (dane osobowe Uczestników); 2) przedawnienia roszczeń wynikających z Konkursu, przy czym po zakończeniu Konkursu będą przetwarzane wyłącznie w celu archiwizacji, dochodzenia roszczeń lub obrony własnych praw (dane osobowe nagrodzonych Uczestników).

 5. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do danych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia do innego administratora na zasadach określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016. W zakresie w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Uczestnikom przysługuje sprzeciw wobec takiego przetwarzania.

 6. Uczestnikom przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 7. Podanie danych jest dobrowolne. Niepodanie danych uniemożliwia przekazanie zwycięzcom nagród i realizację obowiązków podatkowych.

 8. Pytania dotyczące przetwarzania danych osobowych można kierować do Inspektora Ochrony Danych Osobowych poprzez e-mail: iodo@znak.com.pl

§ 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne powstałe w trakcie przesyłania Zadań konkursowych, w szczególności za problemy z łączem internetowym.

 2. Organizator może wykluczyć z Konkursu Uczestnika, który wykonując zadania konkursowe narusza prawa osób  trzecich lub dobre obyczaje, wpływa w sposób nieuczciwy na wynik Konkursu albo postępuje w sposób sprzeczny z regulaminem.

 3. Organizator może przedłużyć termin nadsyłania Zadań konkursowych. Organizator może anulować Konkurs w przypadku, gdy liczba Uczestników nie przekroczy 5 osób.

 4. Decyzje Organizatora mają charakter ostateczny i nie przysługuje od nich odwołanie.


pobierz regulamin i załączniki

Obserwuj nas

 • Facebook - Biały Krąg
 • Instagram - Biały Krąg
 • Twitter - Biały Krąg
 • YouTube - Biały Krąg

Projekt witryny © Artur Kawa 2011 - 2020

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now